پمپ هیدرولیک پیستونی محوری جابجایی متغیر رکسروت (A4VG)درپمپ های پیستونی هیدرولیک A4VGدبی خروجی با سرعت گردش محوروحجم جابجایی پمپ متناسب وبصورت دبی متغیر است

این پمپ مجهز به دو شیر فشار شکن (اطمینان) در پورت های فشار بوده ، که در هنگام اضافه ظرفیت (فشار بیش از حد) از پمپ و موتور حفاظت مینماید .همچنین شیر اطمینان فشار بالا بعنوان شیر کمکی در تغذیه و کنترل روغن پمپ عمل می نماید. .دبی حجمی از 119 تا 600 l/min .فشار هیدرولیکی اسمی تا 400 bar .ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا 450 bar .محدوده تغیرات سرعت گردش : از500 تا 5000 rpm .امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری ( دو یا چند طبقه )