میکروسوئیچ مینیاتوری 3/2 ( m5 فشاری)میکرو سوئیچ 3/2 برای جکهای یکطرفه و فرمان سیگنال باد