میکرو سوئیچ 3/2 (1/8 فشاری)میکرو سوئیچ 3.2(1/8 فشاری) برای جکهای یکطرفه و فرمان سیگنال باد