میکرو سوئیچ 5/2 (1/8 قلتکی تیغه بلند)میکرو یوئیچ 5.2 برای جکهای یکطرفه و فرمان سیگنال باد