میکرو سوئیچ 5/2 (1/8 تیغه بلند)میکرو سوئیچ 3.2 برای جکهای یکطرفه و فرمان سیگنال باد