شیر برقی نامور یا بغل بند 5.2 ( 1/4 تک بوبین )برای فرمان دو طرفه با یک تخلیه باد جهت کنترل خروجی