شیر برقی نامور یا بغل بند 5.2 ( 1/4 دو بوبین )جهت فرمان دو طرفه ایستگاه دار با یک تخلیه باد