سیلندر یا جک پنوماتیکسیلندر یا جک پنوماتیک فنر برگشت رزوه ای

در قطر و کورس های مختلف جهت حرکت های خطی