اتصالات تا سه بار فشارلوله های مخروطی مطابق با ISO 7.1 - BS 21 - DIN 2999 ، لوله های متری مطابق با UNI 7707

حداقل دما :-30 °C ، حداکثر دما :+150 °C ، حداقل فشار : 0 بار حداکثر فشار : 150 بار