شیر برقی برنجی پنوماتیک مخصوص بخارسایز 3/4، سایز 1/2، سایز "2، سایز 11/2، سایز 11/4، سایز "1 درجه تحمل تا ۱۸۰ درجه