شیر برقی پنوماتیک دو بوبینسایز 1/2، 3/8، 1/4، 1/8 مدل (۲_۵) و مدل (۳_۵)

سایز=۱/۸،۱/۴،۳/۸،۱/۲