گیج فشارکانکشن استنل استیل ،تابلویی و ایستاده، صفحه ۱۰۰mm در رنجهای مختلف. مدل ایستاده با کد232.50.100 bottom connection. مدل تابلویی با کد 232.50.100 back connection