پمپ دنده ای داخلی PGPدبی ثابت ، فشار ماکزیمم 350bar

<h1><a rel='nofollow' href="http://atimas.ir/Downloads/2164605c195e6f-ae89-427f-992b-db66ff6b04c6.png">کاتالوگ</a></h1>