پمپ پیستون شعاعی PR4-1X

Radial piston pump PR4 series 1Xدبی ثابت ، ماکزیمم فشار کاری 700bar ، ماکزیمم جابه جایی 2cm3

<h1><a rel='nofollow' href="http://atimas.ir/Downloads/1339526f6cc640-a6b2-494c-a92a-b88d77bb77d5.pdf">کاتالوگ</a></h1>