رلیف ولو ساندویچی ZDB

Pressure relief valve, direct operatedرلیف ولو با عملکرد مستقیم ، سری 1X، فشار کاری ماکزیمم 315bar، ماکزیمم جریان 60l/min، شیرهای ساندویچی دارای 3 فشار انتخابی

<h1><a rel='nofollow' href="http://atimas.ir/Downloads/451861bebae3ef-fdf7-4ef5-8557-9e11f9ee7355.pdf" rel="nofollow">کاتالوگ</a></h1>