شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستادهشیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستاده

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستاده