شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستاده سایز 1/4شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستاده سایز 1/4

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل ایستاده سایز 1/4