شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده سایز 3/8 فشار 350 باریشیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده سایز 3/8 فشار 350 باری

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده سایز 3/8 فشار 350 باری