شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده فشار 630 باری سایز 1/4شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده فشار 630 باری سایز 1/4

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده فشار 630 باری سایز 1/4