شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده فشار 420 باری سایز 1/4شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده فشار 420 باری سایز 1/4

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال اپن مدل خوابیده فشار 420 باری سایز 1/4