شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده سایز 3/8 فشار 630 باریشیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده سایز 3/8 فشار 630 باری

شیر برقی هیدرولیک 3/2 پاپت نرمال کلوز مدل ایستاده سایز 3/8 فشار 630 باری