آمپلی فایر VPCD-1

VT-VPCD – Digital closed loop control electronics for axial piston pumps A4VS... with HS4 control and A2V with EO4 controlکنترلر فشار همراه با کنترلر زاویه ی مفصلی تحت فرمان ، قابلیت شناوری ، جبران نشتی ، سیستم های فیلدباس اختیاری: پروفیباس DPV0

<h1><a rel='nofollow' href="http://atimas.ir/Downloads/3292170f6ed794-6175-415f-8250-079692d6d52c.pdf">کاتالوگ</a></h1>