شیر برقی پالسی - ترک پنوماتیکسایز: 3/4₺ …. 3₺ BSP فشار کاری: 0.5 … 8Bar ولتاژ تغذیه:b220V AC -110V AC-24V DC-24V AC-12V DC-12V AC

"PULSE VALVE موارد استفاده : کنترل عبورهوا – سیستم های فیلترینگ سایز: 3/4₺ …. 3₺ BSP فشار کاری: 0.5 … 8Bar ولتاژ تغذیه:b220V AC -110V AC-24V DC-24V AC-12V DC-12V AC جنس بدنه: آلومنیوم"