شیر برقی - ترک پنوماتیکفشار کاری: 0.5 … 16Bar - 0.5…40Bar - 0…12Bar ولتاژ تغذیه: 220V AC -110V AC-24V DC-24V AC-12V DC-12V AC جنس بدنه: برنج - استیل"

"SOLENOID VALVE موارد استفاده : کنترل عبورسیالاتی مانند آب – هوا - گاز سایز : 1/8₺ …. 2₺ BSP فشار کاری: 0.5 … 16Bar - 0.5…40Bar - 0…12Bar ولتاژ تغذیه: 220V AC -110V AC-24V DC-24V AC-12V DC-12V AC جنس بدنه: برنج - استیل"