شیرهای پنوماتیک پیستونی سری V 500جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS A/S/ 304 SS جـــنس اکــچیتور: A/S/ 304 SS سیــت آبـــندی: PTFE ســــایز: DN 15 ......... DN 50 فشــــار کاری: PN 16

جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS A/S/ 304 SS جـــنس اکــچیتور: A/S/ 304 SS سیــت آبـــندی: PTFE ســــایز: DN 15 ......... DN 50 فشــــار کاری: PN 16