شیرهای سه راهی بال ولو کوپل مستقیم سری V 207جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS جـــنس بـــال: A/S/ 316 SS فشــــار کاری: PN 63 ســــایز: DN 15 .......... DN 100

جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS جـــنس بـــال: A/S/ 316 SS فشــــار کاری: PN 63 ســــایز: DN 15 .......... DN 100