شیرهای دو راهی بال ولو U-PVC مستقیم سری V 209جنس بدنه: U-PVC جنس بال: U-PVC فشار کاری: PN 10 سایز: DN 15 ......... DN 80

جنس بدنه: U-PVC جنس بال: U-PVC فشار کاری: PN 10 سایز: DN 15 ...... DN 80