شیرهای دو راهی بال ولو کوپل مستقیم سری V 204 / V 203جـــنس بدنـــه: A/S 316 SS/ CW 617 N NICKEL/ COATED BRASS فشــــار کاری: PN 63 جـــنس بـــال: A/S 316 SS/ CW 617 N NICKEL/ COATED BRASS

جـــنس بدنـــه: A/S 316 SS/ CW 617 N NICKEL/ COATED BRASS جـــنس بـــال: A/S 316 SS/ CW 617 N NICKEL/ COATED BRASS فشــــار کاری: PN 63 ســــایز: DN 15 ......... DN 100