پوزیشنر (Positioner)این پوزیشنرها در تیپ های پنوماتیکی، الکترو پنوماتیک - دیجیتال با توجه به درخواست مشتری قابل تأمین می باشد.

<p>این پوزیشنرها جهت سیستم های کنترلی کاربرد دارند که با نصب آنها بر روی محرک پنوماتیکی و نصب محرک ها بر روی شیرهایی نظیر پروانه ای، توپی و پلاگ قابلیت کنترل تدریجی این شیرها را خواهیم داشت. این پوزیشنرها در تیپ های پنوماتیکی، الکترو پنوماتیک - دیجیتال با توجه به درخواست مشتری قابل تأمین می باشد.</p>