شیرهای ورود و خروج 3 تکه در سایزهای مختلف



جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS/CW 617 N Nickel Coated Brass جـــنس بــــال: A/S/ 316 SS/CW 617 N Nickel Coated Brass فشــــار کاری: PN 63 / PN 40





جـــنس بدنـــه: A/S/ 316 SS/CW 617 N Nickel Coated Brass جـــنس بــــال: A/S/ 316 SS/CW 617 N Nickel Coated Brass فشــــار کاری: PN 63 / PN 40 ســــایز: DN 15 ......... DN 100