فیلتر هوااین فیلترها جهت گرفتن رطوبت موجود در هوای فشرده که می تواند موجب آسیب سایر قطعات مدار از جمله شیرها و جکها شود ، می باشند.

این فیلترها جهت گرفتن رطوبت موجود در هوای فشرده که می تواند موجب آسیب سایر قطعات مدار از جمله شیرها و جکها شود ، می باشند. این فیلترها به صورت استاندارد 10 میکرون بوده و 2 و 5 میکرون هم قابل ارایه می باشد.