روغن زنهای هواروغن زنهای هوای فشرده ، جهت اضافه نمودن روغن به هوا به کار میروند و از ملزومات مدارهای هوای فشرده می باشند.

روغن زنهای هوای فشرده ، جهت اضافه نمودن روغن به هوا به کار میروند و از ملزومات مدارهای هوای فشرده می باشند. بهبود عملکرد شیرها، سیلندرهای پنوماتیک و سایر قطعات مدار هوای فشرده ، نیاز به روغن کاری مداوم و قابل اطمینان دارد. میزان روغن تزریق شده به هوا قابل تنظیم بوده و روغن مناسب جهت استفاده ، روغن مناسب ، روغن ISO22 یا هیدرولیک 10 می باشد.