تخلیه اتوماتیک ته خطیاین تخلیه ها ، جهت خارج کردن رطوبت از سیستم هوای فشرده استفاده می گردند. و پس از پر شدن از آب به صورت اتوماتیک تخلیه می شوند.