میکروفیلتر(روغن گیر) های 0.3 میکرون سری SAMاین فیلترها جهت جدا کردن عواملی مانند براده آهن زنگ زده و ذرات کربن، همچنین ذرات روغن تا اندازه 0.3 میکرون استفاده می شوند.

این فیلترها جهت جدا کردن عواملی مانند براده آهن زنگ زده و ذرات کربن، همچنین ذرات روغن تا اندازه 0.3 میکرون استفاده می شوند. به این فیلترها در سیستم های هوای فشرده ، فیلتر اولیه هم گفته می شود . در صورت نیاز به فیلتراسیون حساس تر ، پیشنهاد می شود که ابتدا این فیلتر نصب گردد تا عمر فیلترهای حساس تر بعدی در مدار افزایش پیدا کند.