میکروفیلتر(روغن گیر) های 0.01 میکرون سری SAMDاین فیلترهاذرات روغن ، گرد و غبار و سایر آلودگی های موجود در هوای فشرده تا اندازه 0.01 میکرون را جدا می نماید.

این فیلترهاذرات روغن ، گرد و غبار و سایر آلودگی های موجود در هوای فشرده تا اندازه 0.01 میکرون را جدا می نماید. به این فیلترها ، فیلتر ثانویه یا اصطلاحا AA هم گفته میشود. کاربرد این فیلترها در جاهایی است که می خواهند هوا کاملا از روغن و سایر موارد آلوده کننده مبرا باشد.