میکروسوییچ هاانواع شیرها با تحریک مکانیکی و دستی در سایزهای M5 الی 1/4 اینچ و عملگرهای 2-3و 2-5 موجود میباشد.