تخلیه های تمام اتوماتیکوظیفه این قطعه ، تخلیه آب جمع شده در کاسه فیلتر هوا، پس از رسیدن آب به یک حد مشخص به صورت خودکار می باشد.