واحدهای مراقبت هوا دو تکهاستفاده از واحد مراقبت مناسب در مدارهای هوای فشرده، نقش بسیار مهمی در افزایش عمر قطعات موجود در مدار ازجمله شیرهای پنوماتیک، سیلندرها و ابزار بادی دارد.

استفاده از واحد مراقبت مناسب در مدارهای هوای فشرده، نقش بسیار مهمی در افزایش عمر قطعات موجود در مدار ازجمله شیرهای پنوماتیک، سیلندرها و ابزار بادی دارد. و ظیفه این دستگاه جدا سازی رطوبت، تنظیم فشار و روغنکاری هوای فشرده می باشد. استفاده از واحدهای مراقبت ارزان و بی کیفیت در سالهای اخیر منتج به افزایش قابل توجه هزینه های تعمیر و نگهداری در کارخانه ها و کارگاه ها شده است، لذا انتخاب محصولی با کیفیت و قیمت منطقی می تواند تا حد زیادی از این هزینه ها در بلند مدت بکاهد. واحدهای مراقبت شرکت SKP کره از سایز 1/8 تا 1 اینچ و با تخلیه دستی و تمام اتوماتیک موجود می باشند.