سیلندرهای کم جاگیر راهنما دار PDGسیلندر نیوماتیک با پیستون مگنت دار و ضربه گیرخود تنظیم همراه با راهنما برای جلوگیری از چرخش شفت پیستون و بارگذاری مجاز