سیلندر قلمی ترمز دار PSNسیلندر قلمی استاندارد نیوماتیک با پیستون مگنت دار و ضربه گیر قابل تنظیم در دوطرف