سیلندرهای کامپکت چرخشی گیره دار PSCCقابلیت سریع در باز و بسته کردن قطعات در مکان محدود و چرخش درجه ای بازوی گیره درجهت راست یا چپ برای آزاد سازی قطعه 90