سیلندر چرخشی گیره دار هیدرولیک PNSقابلیت سریع در باز و بسته کردن قطعات در مکان محدود و چرخش بازوی گیره دار در جهت راست یا چپ برای آزادسازی قطعه نصب آسان توسط چهار سوراخ ایجاد شده روی بدنه سیلندر

قابلیت سریع در باز و بسته کردن قطعات در مکان محدود و چرخش بازوی گیره دار در جهت راست یا چپ برای آزادسازی قطعه نصب آسان توسط چهار سوراخ ایجاد شده روی بدنه سیلندر