سیلندرهای چرخشی RTHدر سیلندرهای چرخشی حرکت خطی تبدیل به چرخشی میگردد و جهت تحریک محور شیرهای پروانه ای و نظایر آن در صنایع نفت ، گاز و آبرسانی میباشد

در سیلندرهای چرخشی حرکت خطی تبدیل به چرخشی میگردد و جهت تحریک محور شیرهای پروانه ای و نظایر آن در صنایع نفت ، گاز و آبرسانی میباشد و این امکان را دارد که زاویه چرخشی را در ابتدا و انتها به میزان5+-تنظیم نمود و روغن کاری آن توسط واحدمراقبت انجام میگردد.