سیلندرهای کامپکت دو طرفه PDAسیلندرهای دو طرفه، مگنتی،ترمزهای ثابت با کورس های کوتاه. دارای شیارهای جانبی در سه طرف جهت نصب سنسور. دارای هشت سوراخ در دو طرف جهت نصب سیلندر

سیلندرهای دو طرفه، مگنتی،ترمزهای ثابت با کورس های کوتاه دارای شیارهای جانبی در سه طرف جهت نصب سنسور دارای هشت سوراخ در دو طرف جهت نصب سیلندر