سیلندر های قلمی بدون ترمز دو شفته(کورس قابل تنظیم) PMAسیلندر قلمی استاندارد نیوماتیک با پیستون مگنتی و ضربه گیر خود تنظیم