سیلندرهای استاندارد دو کورس متفاوت در جهت مخالف PNCPسیلندر نیوماتیک (قطر متوسط) با پیستون مگنت دار و ضربه گیر قابل تنظیم در دوطرف