سنسور کامپکت PDA-PDG-PSCCروی پیستون سیلندر یک مگنت ثابت وجود دارد که می تواند حوزه مغناطیسی سوئیچهای مجاور را تحریک نماید.

روی پیستون سیلندر یک مگنت ثابت وجود دارد که می تواند حوزه مغناطیسی سوئیچهای مجاور را تحریک نماید؛ این سوئیچها که مستقیما روی شیارهای سیلندر نصب می شوند، اجازه حس غیر تماسی ابتدا، انتها و یا حد وسط پیستون سیلندر را میسر می سازند.