فشار شکن زیرشیری 1/4خطP فشار 315بارفشار شکن زیرشیری 1/4خطP فشار 315بار