فشار شکن زیرشیری 3/8خطBA فشار 100بارفشار شکن زیرشیری 3/8خطBA فشار 100بار