فشار شکن زیرشیری 3/8خطB فشار 315بارفشار شکن زیرشیری 3/8خطB فشار 315بار